Mitä lupia ja ilmoituksia tapahtuman järjestäminen vaatii?

Yleisötilaisuuden järjestämistä valvovat monet tahot. Tilaisuuden järjestäjän on tapahtumasta riippuen haettava hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua vaadittavat luvat eri viranomaisilta tai tehtävä vaadittavat ilmoitukset eri viranomaisille. 

Yleisötilaisuus on määritelty kokoontumislaissa (22.4.1999/530). Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmasta säädellään pelastuslaissa (29.4.2011/379) sekä valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (5.5.20111/407). Yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti niin, ettei siitä aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Vastuu tilaisuudesta, sen vaikutuksista sekä tapahtuman vaativien suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta on aina järjestäjällä. Tapahtumalla tulee olla yksi nimetty vastuujärjestäjä, joka huolehtii tapahtumakokonaisuudesta.  

Kokoontumislaki 2 § 3. mom.:
Yleisötilaisuudella tarkoitetaan tässä laissa yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Jos tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan siihen tämän lain säännöksiä yleisötilaisuudesta, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä.” 

Valtioneuvoston asetus 3 § 1. mom.
”Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:
1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.” 

Osa tapahtumista on yksityistilaisuuksia, eivätkä ne tarvitse erikseen lupia, hakemuksia tai ilmoituksia. Jos tällaisella tapahtumalla on kuitenkin nähtävissä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, kysymys on yleisötilaisuudesta. 

Alle on koottu otsikoittain tietoja erilaisista yleisimmistä luvista. Huomioithan, että tapahtuman mukaan on mahdollista tarvita muitakin lupia, ilmoituksia ja toimenpiteitä kuin tässä mainitut. Jos olet epävarma siitä, tarvitsetko lupia, tutustu viranomaisten verkkosivuilla oleviin ohjeisiin yleisötilaisuuksista tai tarkista tarvittaessa asia vastaavalta viranomaiselta.