Liikennejärjestelyt (7-30 vrk)

Vaatiiko tapahtuma osittaista kadun sulkemista, tilapäisen nopeusrajoituksen asettamista tai poikkeavia pysäköintijärjestelyitä? Päätös tilapäisistä liikennejärjestelyistä tarvitaan aina, kun pysyviä liikennejärjestelyitä tahdotaan muuttaa esimerkiksi katutapahtumien vuoksi. Liikenteenohjaus- ja opastuslaitteita koskevat tilapäisluvat ovat lyhytaikaisia ja maksullisia. Tyypillisiä lupia ovat esimerkiksi lupa huputtaa pysäköintikieltomerkki tilapäisesti ja sijoittaa väliaikaiset opasteet tapahtuma-alueelle. Vastuu tilapäisen liikennejärjestelyn toteuttamisesta ja ylläpidosta kuuluu luvan saajalle huolimatta siitä, kuka liikennejärjestelyn käytännössä toteuttaa. Tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskevat lupahakemukset liitteineen tulee jättää vähintään viikkoa ennen tarvetta. Lupahakemukseen on liitettävä tilapäisen liikennejärjestelyn suunnitelmapiirustus. Espoossa luvat käsittelee kaupunkitekniikan keskuksen infrapalvelut. 

Kaupunkitekniikan keskus / infrapalvelut
09 816 25100

Lisätietoja ja hakuohjeet: https://www.espoo.fi/fi/tilapaiset-liikennejarjestelyt  

Tien tilapäisestä sulkemisesta päättää se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite. Kiireellisessä tapauksessa tien voi sulkea tilapäisesti liikenteenvalvoja tai pelastusviranomainen. Tien tilapäistä sulkemista koskeva päätös on lähetettävä viipymättä poliisille tiedoksi.  Poliisin ohjeet tien sulkuluvasta: https://poliisi.fi/lupa-tien-sulkemiseen 

Jos tapahtuma edellyttää maantien sulkemisen muulta liikenteeltä, on haettava lupa ELY-keskukselta. Tien tilapäinen sulkeminen – ely – ELY-keskus 

Liikenteenohjaaja määrätään yksittäistä tehtävää varten tai määräajaksi. Liikenteenohjaajana toimivan henkilön on oltava 18 vuotta täyttänyt. Hänen on annettava suostumuksensa tehtävään ja hänelle on annettava tehtävän edellyttämä ohjeistus. 

Tien tilapäisestä sulkemisesta säädetään Tieliikennelaki 187 §:ssä ja tilapäisistä liikenteen ohjaajista tieliikennelaki 65 §:ssä.  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tieliikennelaki#L4P65 

Mikäli tapahtumaan on tulossa tuhansia osallistujia, kannattaa suurtapahtumasta ilmoittaa tapahtumapaikan mukaan HSL:lle, VR:lle, Espoon takseille ja/tai taksitarkastajille. Taksitarkastaja voi tarvittaessa järjestää yleisömäärältään isojen tilaisuuksien taksipäivystyksen. Yleisökuljetuksia varten voi pyytää tarjousta tilausajoja järjestäviltä yhtiöiltä.