Miten toteuttaa tapahtuma mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin?

Tapahtumilla on paljon merkittäviä ympäristövaikutuksia, mutta niitä voi vähentää oikeilla toimilla ja hyvällä etukäteissuunnittelulla. Tapahtumajärjestäjän tulee huolehtia tapahtuman ympäristöasioista määräysten mukaisesti.

Hyvä tapahtumajärjestäjä huolehtii myös muista mahdollisista asioista, jotka vähentävät tapahtuman ympäristökuormitusta. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti järjestetty tapahtuma tarjoaa yleisölle ja kaupunkilaisille siistin ympäristön ja kasvattaa ympäristömyönteisyyttä ja ympäristötietoisuutta.

Espoossa jätehuollon ja hygieenisten järjestelyiden ympäristövaatimukset koskevat suuria ulkoilmatapahtumia, joihin odotetaan osallistuvan samanaikaisesti yli 500 henkilöä ja joissa tarjotaan tai myydään pakkaamattomia elintarvikkeita. Tapahtumasta voi aiheutua meluhaittaa ympäristöön ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi suuret yleisö- ja ulkoilmatapahtumat voivat vaatia meluilmoituksen tekemistä.

Alla on lisätietoja siitä, mitä kaikkea suurtapahtuman järjestäjän tulee huomioida tapahtumaa toteutettaessa. Lisäksi Ympäristöoppaassa on vinkkejä asioista, joita on hyvä ottaa huomioon ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän tapahtuman suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

Melu

Ota huomioon tapahtumaa suunniteltaessa se, että lähiympäristössä normaali elämä jatkuu – tapahtumasta huolimatta. Melu voi olla iso haitta ympäristölle ja jopa terveysriski tapahtuman vieraille. Selvitä tapahtuman meluilmoitusvelvollisuus hyvissä ajoin ymparisto@espoo.fi. Tilapäistä melua saattaa syntyä tapahtuman aikana, mutta myös rakennus- ja purkuvaiheessa. Mikäli ulkoilmatapahtumassa käytetään äänentoistolaitteita ja siitä aiheutuu erityisen häiritsevää melua, tulee tapahtumajärjestäjän tehdä meluilmoitus Espoon kaupungin ympäristönsuojelulle viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa. Tee meluilmoitus tästä.

Yleisö- ja ulkoilmatapahtuma voi vaatia meluilmoituksen tekemisen, mikäli tapahtumasta aiheutuu erityisen häiritsevää melua klo 20 jälkeen. Espoossa meluilmoituspäätöksen saaneissa tapahtumissa musiikin soitto päättyy pääsääntöisesti kello 24.

Näin vähennät tapahtuman meluhaittoja

  • Sovita musiikin volyymi sopivaksi ja miellyttäväksi kuuntelijoille sekä sijoita esiintymislava ja äänentoisto asunnoista poispäin.
  • Ota huomioon melun kulkeutuminen veden yli ja melun heijastuminen kovilta pinnoilta. Merelle tai järvelle päin suunnatut bassot kantautuvat kilometrien päähän, tyynellä säällä vieläkin pidemmälle.
  • Tiedota lähialueen asukkaita etukäteen kirjallisesti. Erityisesti huomioitavia kohteita ovat melulle herkät kohteet, kuten asuinhuoneistot, koulut, päiväkodit, sairaalat ja hautausmaat.

 

Jätehuolto

Tapahtumajärjestäjän vastuulla on tilaisuuden jätehuollon järjestäminen. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta, erilliskeräämisestä ja astioiden tyhjentämisestä jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tilaisuuden järjestäjän tai kokoonkutsujan on siivottava tapahtuma-alue ja lähialue välittömästi tilaisuuden päätyttyä. Tapahtuman jätehuollon järjestämiseen ei kuitenkaan ole yhtä oikeaa tapaa – soveltuvat ratkaisut riippuvat aina tapahtuman luonteesta ja paikasta.

Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden suunnittelussa on tärkeää pyrkiä minimoimaan syntyvän jätteen määrä. Jos yleisötilaisuuteen odotetaan osallistuvan samanaikaisesti yli 500 henkilöä, tapahtuman järjestäjän tulee toimittaa jätehuoltosuunnitelma Espoon kaupungin ympäristönsuojelulle 30 vuorokautta ennen tapahtumaa. Tee jätehuoltosuunnitelma tästä.

Järjestäjän on toimitettava loppuraportti toteutuneista jätemääristä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilaisuudesta ymparisto@espoo.fi.

Tarkemmat tiedot löytyvät Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräyksistä.

 

Hygieeniset järjestelyt

Suuressa yleisötilaisuudessa, johon ennakoidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 500 henkilöä, on varattava yleisölle riittävä määrä käymälöitä käsienpesumahdollisuuksineen.

Käymälöitä varataan alla olevan taulukon mukaisesti. Liikuntaesteisille on varattava yksi käymälä alkavaa 1 000 henkilöä kohden. Tilaisuuden järjestäjän on varauduttava hankkimaan paikalle tarvittaessa lisää käymälöitä riittävän nopeasti.

Osallistujamäärä Naisille Miehille Näistä liikuntaesteisille
<50 * 1 1 1
51-250 * 2 2 1
251-500 * 3 3 1
501-750 * 5 5 1
751-1000 6 5 1
yli 1000 osallistujaa jokaista 250 osallistujaa kohden +1 +2 1/1000 osallistujaa
* ohjeellinen

Käymälöiden on sijaittava tarkoituksenmukaisesti eri puolilla tapahtuma-aluetta. Alueelle on laitettava opasteet käymälöiden sijainnista. Käymälät ja jäteastiat on tyhjennettävä hygieenisesti ja riittävän usein. Jätehuoltosuunnitelmaan tulee sisällyttää tieto siirrettävien käymälöiden sijainnista ja lukumääristä sekä käymäläjätteen jätehuollosta vastaavan tahon yhteystiedot. Yleisötilaisuuden järjestäjän tulee noudattaa Valviran ohjetta suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta.

 

Yleisötilaisuuden tupakointikiellot 

Tupakointi on tupakkalain 74.1 §:n 2 kohdan mukaan kielletty ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.  Tupakkalain 73 §:n mukaan kielto koskee myös esimerkiksi sähkösavukkeen käyttöä ja vesipiipputupakan sekä poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden polttamista vesipiipussa. Tupakointikielto koskee sekä maksullisia että maksuttomia yleisiä tilaisuuksia, ja se on voimassa koko yleisen tilaisuuden ajan. 

Ulkoalueen haltijan ja yleisen tilaisuuden järjestäjän on tupakkalain 80 §:n mukaisesti merkittävä tupakointikieltoalue sisällöltään yksiselitteisillä, riittävän kokoisilla opasteilla niin, että se on alueelle saapuvien ja niissä oleskelevien selvästi havaittavissa. Myös mahdollinen tupakointiin tarkoitettu alue on hyvä olla merkittynä.  

Mikäli katsomo tai tilaisuuden seuraamiseen tarkoitettu katos on rakennettu pysyväksi, on perusteltua kiinnittää tupakointikiellon ja mahdollisen tupakointiin tarkoitetun tilan osoittavat opasteet tiloihin pysyvästi. Tilaisuuden seuraamiseen tarkoitetulla nurmikentällä tai muussa avoimessa tilassa tilaisuuden järjestäjä voi puolestaan osoittaa esimerkiksi kyltein ja kartoin sen tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetun alueen, jonka ulkopuolella tupakointi on sallittu. 

Tupakointi ulkoalueilla järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa voidaan sallia tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetun alueen ulkopuolella. Avoimella nurmikentällä alue, jota ei ole tarkoitettu välittömästi tilaisuuden seuraamiseen ja jolla tupakointi on siten sallittu, voi olla esimerkiksi 50–100 metrin päässä esiintymislavasta. Tilaisuuden järjestäjän tulisi arvioida tupakointikieltoalueen laajuus mieluummin ylä- kuin alakanttiin, jotta tupakansavu ei leviäisi tupakointialueelta tilaisuutta seuraavien katsojien joukkoon.  

Valviran ohje Tupakkalain mukaiset tupakointikiellot yleisötilaisuuksissa, leikkikentillä ja uimarannoilla 

 

Siisti tapahtuma -ympäristöopas

Pääkaupunkiseudun yhteishanke Greening Events on julkaissut Siisti tapahtuma! -ympäristöoppaan, joka on tarkoitettu tapahtumajärjestäjille neuvoksi ja avuksi ympäristöasioiden hyvään hoitamiseen. Oppaaseen on kerätty käytännön vinkkejä tapahtumapaikan valinnasta, liikkumisesta ja logistiikan tehostamisesta, hankinnoista sekä energian kulutuksesta. Opas antaa tietoa myös melusta ja elintarviketurvallisuudesta sekä jätehuollosta, ja siinä opastetaan kestävään juoma- ja ruokatarjoiluun.

Lataa Siisti tapahtuma– ympäristöopas tapahtumien ympäristövaatimuksista.

 

Ekokompassi tapahtuma -ympäristöjärjestelmä

Tapahtumasta voi rakentaa ympäristöystävällisen ja saada siitä ympäristötodistuksen. Ekokompassi on tapahtumille ja tapahtumapaikoille suunnattu ympäristöjärjestelmä –ja todistus. Alueenkäyttövuokrasta myönnetään 30 %:n alennus, jos tapahtumalla on Ekokompassi. Palvelua tarjotaan pääkaupunkiseudun tapahtumille HSY:n Ilmastoinfon kautta.